سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آدرس : اسلامشهر، سازمان آتش نشانی اسلامشهر
کد پستی : ۳۳۱۶۷۹۷۶۷۷
تلفن : ۱۵ - ۵۶۸۳۱۰۰۱ 
پست الکترونیک :